Articol : 1-49, 50-99, 100-149, 150-199, 200-216


Art. 50. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta în România, este obligat:
 1. sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
 2. sa solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare;
 3. sa solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;
 4. sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
 5. sa prezinte vehiculul pentru a fi supus inspectiei tehnice la termenul si în conditiile prevazute de lege.
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lânga cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
 1. sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;
 2. sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca în cursa;
 3. sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
 4. sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
 5. sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule în foaia de parcurs;
 6. sa anunte imediat politia despre orice accident savârsit de conducatorii de vehicule proprii;
 7. sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire;
 8. sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrarilor aparatelor prevazute la art. 259;
 9. sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule în scopul însusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Art. 51. - (1) Detinatorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt.
(2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.
CAPITOLUL III
Conducatorii de vehicule
SECTIUNEA 1
Permisul de conducere
Art. 52. - Conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.
Art. 53. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b) CATEGORIA B:
 1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizatanu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, în afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
 2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
 3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a întregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
 1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
 2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor si masina autopropulsata pentru lucrari;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg.
Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
 1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducatorului;
 2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator.
Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.
Art. 54. - (1) Permisul de conducere se obtine pe aza de examen.
(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la politia specializata din Inspectoratul General al Politiei Române si structurile sale teritoriale.
Art. 55. - (1) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoar
le conditii:
 1. sa aiba vârsta de cel putin 16 ani împliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
 2. sa aiba vârsta de cel putin 18 ani împliniti, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C si CE, precum si pentru subcategoriile C1 si C1E;
 3. sa aiba vârsta de cel putin 21 de ani împliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E;
 4. sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 5. sa faca dovada absolvirii, cel putin, a cursurilor primare;
 6. sa faca dovada ca îndeplineste conditiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumita în continuare ordonanta de urgenta.
(2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.
(3) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 56. - (1) Persoana care solicita prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
(2) Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si BE poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti.
Art. 57. - Pentru admiterea prezentarii la examen persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente:
 1. cererea-tip;
 2. fisa de scolarizare;
 3. fisa medicala si avizul psihologic;
 4. certificatul de cazier judiciar;
 5. copia actului de identitate;
 6. copia actului de studii care sa ateste îndeplinirea conditiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. e);
 7. chitanta de plata a taxei de examinare.
Art. 58. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:
 1. proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor elementare de mecanica auto;
 2. proba de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai îndemânarea în conducere în poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
Art. 59. - (1) Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Persoana care nu promoveaza oricare dintre probe este declarata "respins".
(2) În cazul în care se constata ca o persoana a fost declarata "admis" prin încalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza de sefii structurilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta în termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice este declarata "respins".
(4) Persoana declarata "respins" poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii, în caz contrar urmând sa efectueze un nou curs de pregatire.
Art. 60. - (1) Permisul de conducere se elibereaza de catre Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de sp e cialitate.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea prevazuta la alin. (1).
(3) Permisul de con d ucere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998.
(4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fara sustinerea unui nou examen.
Art. 61. - (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr - tractor - are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr - tractor.
(3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz.
(4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul României.
Art. 62. - (1) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C si D trebuie sa faca dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B.
(2) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE si DE trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C si, respectiv, D.
Art. 63. - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1.
Art. 64. - (1) Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, în baza programei de învatamânt a unitatilor care le organizeaza, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizata de Ministerul de Interne.
(2) Organizarea si desfasurarea, în cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii.
(3) Autorizarea ca profesor de legislatie si/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor prevazute la alin. (2) se face de catre acestea, în baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.
Art. 65. - (1) Autovehiculele destinate învatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frâna si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute în actele normative în vigoare.
Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicat pe partile laterale, în fata si în spate.
Art. 66. - (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 65 de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru încalcarea regulilor de circulatie de catre acestea.
(2) Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.
Art. 67. - (1) În termen de 30 zile de la schimbarea oricaror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
(2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, în termen de 90 de zile, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) Posesorii permiselor de conducere obtinute în alte state, care nu pot fi preschimbate în conditiile prevazute la alin. (2), pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.
Art. 68. - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere.
Art. 69. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autoritatii emitente.
Art. 70. - Evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie se tine la Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.
SECTIUNEA a II-a
Atestatul profesional
Art. 71. - (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe baza de contract, sa conduca autovehicule destinate transportului public de marfuri sau persoane.
(2) Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Româna în conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Art. 72. - Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de autovehicul care efectueaza:
 1. transport de marfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, în trafic intern si/sau international;
 2. transport public de persoane în trafic intern si/sau international;
 3. transport de produse sau substante periculoase;
 4. transport cu autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite.
Art. 73. - Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, în cazul în care titularul a savârsit abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului.
Art. 74. - Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa.
CAPITOLUL IV
Semnalizarea rutiera
Art. 75. - Semnalizarea rutiera se realizeaza prin semnale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace prevazute în prezentul regulament.
Art. 76 . - (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de vehicule.
(2) Ordinea de prioritate între regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoarea:
 1. semnalele speciale de avertizare luminoasa si/sau sonora;
 2. semnalele politistului;
 3. semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
 4. semnalele luminoase;
 5. indicatoarele;
 6. marcajele;
 7. regulile de circulatie.
Art. 77. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si/sau se aplica de administratorul drumului public, cu acordul politiei.
(2) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat.
SECTIUNEA 1
Semnalele luminoase
1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor
Art. 78. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stâlpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urmatoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.
Art. 79. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.
Art. 80. - Semnalele rosu, galben si verde pot fi în forma de sageti de aceeasi culoare, pe fond negru. În acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.
Art. 81. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba si trebuie însotite de panouri cu semne aditionale.
(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.
Art. 82. - (1) Semnalul verde permite trecerea.
(2) Se interzice intrarea într-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramâna imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfasurarea traficului.
(3) Când semaforul este însotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicata, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.
(4) În cazurile prevazute la alin. (3), conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.
Art. 83. - (1) Semnalul rosu interzice trecerea.
(2) La semnalul rosu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.
(3) Atunci când semnalul rosu functioneaza concomitent cu cel galben, acesta anunta aparitia semnalului verde.
Art. 84. - (1) Când semnalul galben apare dupa semnalul verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art. 83 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în conditii de siguranta.
(2) Semnalul galben intermitent permite trecerea, cu respectarea semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile în acel loc.
(3) Aceeasi semnificatie o are si semnalul galben intermitent al unei lampi instalate într-un loc periculos.
Art. 85. - În intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule.
Art. 86. - Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru.
Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor însotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta.
Art. 87. - (1) Când deasupra benzilor, delimitate prin marcaje longitudinale, sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare înclinate si încrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea banda.
(2) Semnalul luminos intermediar care anunta schimbarea semnalului verde în cazul benzilor cu circulatie reversibila are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat în diagonala catre în jos, spre dreapta. Acest semnal anunta ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi închisa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza si ca acestia sunt obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.
Art. 88. - Conducatorul vehiculului care intra într-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.
Art. 89. - (1) Autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta, când se deplaseaza în actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgenta, pot circula prin intersectii, chiar daca semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau daca indicatoarele existente obliga la acordarea prioritatii ori interzic accesul.
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa foloseasca din timp mijloacele de avertizare sonora si luminoasa.
¤ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Art. 90. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.
(2) Semnalul verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de catre nevazatori.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de catre pietoni.
Art. 91. - (1) Semnalul verde permite trecerea.
(2) Când semnalul verde începe sa functioneze intermitent înseama ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu.
Art. 92. - (1) Semnalul rosu interzice pietonilor sa se angajeze pe partea carosabila.
(2) Pietonul surprins în timpul traversarii de semnalul rosu trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este prevazut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului verde.
¤ 3. Alte semnale luminoase
Art. 93. - În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de autovehicule si viteza de deplasare.
Art. 94. - Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în miscare, de culoare galbena pe fond negru.
Art. 95. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri, cu exceptia autostrazilor, unde se executa lucrari pe partea carosabila, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii vizibile a acestora de la o distanta de cel putin 150 m.
SECTIUNEA a 2-a
Indicatoarele
Art. 96. - (1) Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare si informare.
(2) Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale.
Art. 97. - (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. În cazul în care conditiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stânga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toti participantii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale continând inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, daca întelegerea semnificatiei acestora nu este afectata.
(4) Pentru a fi vizibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
Art. 98. - (1) Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza.
(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatoarelor de avertizare începe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care îl semnalizeaza si înceteaza imediat dupa acesta.
(4) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau restrictie începe sau este aplicabila din dreptul acestor indicatoare. În lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfârsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare înceteaza în intersectia cea mai apropiata. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreuna cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. Art. 99. - Pentru informatii, avertizari sau reguli de circulatie aplicabile temporar, se folosesc aceleasi indicatoare ca în semnalizarea permanenta, însa simbolurile vor fi aplicate pe fond galben.

 

Sus

 

   

 

 
Copyright © 2009 Crismalex. Toate drepturile rezervate.